Trudy Instituta istorii nauki i tekhniki. Ser. 1, Arkhiv istorii nauki i teknniki. Arkhiv istorii nauki i teknniki. - Leningrad : Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR.


Science--History--Periodicals.
Technology--History--Periodicals.