Trudy Instituta istorii estestvoznaniya i tekhniki. - Moskva : Izdatel'stvo akademii nauk SSSR.


Science--History--Periodicals.